Условия за ползване

Общи условия на ползване на сайта на „В И В – ИЗОМАТИК“ ООД

С настоящите Общи условия се уреждат взаимоотношенията между В И В - ИЗОМАТИК” ООД и неговите клиенти. С натискането на обект, картинка, линк или бутон, разположен на уеб сайта: www.viv-isomatic.com cе счита, че Вие приемате или сте съгласни с настоящите Общи условия.

 

1. ДЕФИНИЦИИ

По смисъла на настоящите Общи условия посочените по-долу изрази ще имат следното значение:

 1.  В И В - ИЗОМАТИК” ООД е действащо търговско дружество, надлежно регистрирано според изискванията на българското законодателство, с фирма  В И В - ИЗОМАТИК” ООД, ЕИК: 831512024, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Пирин“ 40А
 2. Интернет страница” е уеб сайт в публичното интернет пространство с домейн www.viv-isomatic.com
 3. каунт" – означава акаунт, регистриран на www.viv-isomatic.com
 4. Онлайн магазин" – означава виртуалният магазин, находящ се на www.viv-isomatic.com предоставящ възможността за закупуване на стоки през Интернет
 5. „Ползвател" – означава лице ползващо функционалностите на сайта.
 6. Купувач" – означава лице, което извършва покупка на стока от онлайн магазина.
 7. отребител" – означава потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите ("ЗЗП").
 8. ични данни" – означава лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни и европейското законодателство ("ЗЗЛД").
 9. бщи условия" – означава настоящите общи условия.
 10. Съдържание” - има следната дефиниция:
  • Цялата информация на Интернет страницата, която може да бъде видяна посредством използването на електронно устройство;
  • Съдържанието на всички електронни писма, изпратени до Потребител и Клиент от В И В - ИЗОМАТИК” ООД посредством електронни средства и/или всякакви други средства за комуникация;
  • Всякаква друга информация към Потребител или Клиент, получена от служител на В И В - ИЗОМАТИК” ООД, независимо от начина на комуникация;
  • Информация, свързана с продукти, услуги, цени, отстъпки и/или такси, прилагани или предлагани от В И В - ИЗОМАТИК” ООД;
  • Информация, касаеща В И В - ИЗОМАТИК” ООД или каквато и да е информация, с източник В И В - ИЗОМАТИК” ООД.

12. Клиент” - лице, което осъществява достъп до Съдържанието, Услугите или Интернет страницата на В И В - ИЗОМАТИК” ООД по какъвто и да е начин, и което създавайки свой Профил използва предлаганите от  В И В - ИЗОМАТИК” ООД   услуги.

13. „Профил” – елемент, състоящ се от две имена, телефонен номер, e-mail адрес, държава и парола, които позволяват само на един Клиент да достига до ограничени части на Интернет страницата и чрез който са достъпни Услугите и се обменя информация между В И В - ИЗОМАТИК” ООД и Клиента.

14. „Договор от разстояние” - всеки договор, сключен между В И В - ИЗОМАТИК” ООД и Клиент без да е налице физически контакт, чрез изключителното използване на едно или повече средства за комуникация от разстояние до сключването на договора, включително в момента на сключване на договора. За избягване на съмнение се уговаря, че всяка отделно направена поръчка представлява отделен договор от разстояние;

15. „Брошура, известие, съобщение” – електронни информационни средства, касаещи продукти или промоции, предлагани от страна на В И В - ИЗОМАТИК” ООД  в определен период от време, без обвързване на В И В - ИЗОМАТИК” ООД с предоставената информация.

16. “Видео консултация” – осъществяването на директна видео връзка между клиент и служител на В И В - ИЗОМАТИК” ООД.

 

2. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Този Документ определя Общите условия, при които Клиентът може да използва Интернет страницата и нейното съдържание, да прави поръчка на стоки, предлагани от В И В - ИЗОМАТИК” ООД, в случаите, когато не е налице друго валидно писмено споразумение между В И В - ИЗОМАТИК” ООД и съответния Клиент. Документът се прилага и за уреждане на отношенията между В И В - ИЗОМАТИК” ООД и Клиент по отношение на сключени между тях договори от разстояние.

2.2. Използването, включително, но не ограничавано до достъп, посещение и разглеждане на Съдържанието на интернет страницата и/или стоките, в това число отправянето на изявления и сключване на договори,  предполага, че Клиентът е запознат, съгласява се, приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

2.3. Достъпът до услугите, предоставяни от В И В - ИЗОМАТИК” ООД, за сключване на договори от разстояние е възможен само и единствено чрез публично достъпната Интернет страница www.viv-isomatic.com.  

2.4. Клиентът носи отговорност за всички причинени на  В И В - ИЗОМАТИК” ООД и/или трети лица имуществени вреди, настъпили от неговото поведение – действие и/или бездействие при използването на Интернет страницата, нейното Съдържание и предоставяните Услуги.

2.5. В случай, че Клиентът не е съгласен и/или не приема и/или отмени своето съгласие с настоящите Общи условия и/или част от тях, той се задължава да не използва Интернет страницата, Съдържанието и Услугите, да не отправя изявления и да не сключва договори по смисъла на настоящите Общи условия. Ако клиентът не изпълни задълженията си по предходното изречение, се прилага разпоредбата на т. 2.2. от настоящите Общи условия.

2.6. Клиентът не може с обратно действие да оттегли съгласието си със съдържанието на настоящите Общи условия, докато е в сила договорно отношение или докато не изплати всички дължими по договор суми към В И В - ИЗОМАТИК” ООД.

2.7. Клиентът има право да оттегли съгласието с този документ в момент на осъществяване на Поръчка, в случай че същият няма задължения към В И В - ИЗОМАТИК” ООД и само ако не е започнало изпълнението на поръчката. В този случай В И В - ИЗОМАТИК” ООД ще прекрати поръчката без настъпването на допълнителни задължения и без някоя от страните да носи отговорност за възникнали вреди.

2.8. Услугите на Интернет страницата могат да бъдат използвани само от Клиенти, които са надлежно регистрирани /попълнили са регистрационна форма, съобразно изискванията на В И В - ИЗОМАТИК” ООД / и не са били отхвърлени от страна на В И В - ИЗОМАТИК” ООД, без оглед на причината. Лица под 18 години нямат право да използват Интернет страницата, Съдържанието и услугите, да отправят изявления и да сключват договори по смисъла на настоящите Общи условия. С регистрацията си в интернет страницата и създаването на Профил лицето декларира, че е пълнолетно (навършило 18 години) и че предоставените от него данни са истински. За използването на неистински данни Клиентът носи наказателна отговорност.

2.9. С отправянето на поръчка през интернет портала Клиентът декларира, че е запознат и приема настоящите Общи условия, както и че дава изричното си съгласие за сключване на договори от разстояние. 

2.10. В И В - ИЗОМАТИК” ООД има право да прехвърли своите права и задължения по настоящия Документ и по всеки договор и договор от разстояние на трето лице, като в такъв случай В И В - ИЗОМАТИК” ООД не се освобождава от отговорност за изпълнение на прехвърлените задължения по отношение на Клиента, а приобретателят встъпва като съдлъжник на  В И В - ИЗОМАТИК” ООД. Прехвърлянето правата по предходното изречение се извършват с писмено уведомление от В И В - ИЗОМАТИК” ООД до Клиента.

 

3. СЪДЪРЖАНИЕ

3.1. Цялото съдържание, включително, но не само, статични изображения, динамични изображения, текст и/или мултимедийно съдържание, дизайн, софтуер, бази данни, информация и всякакво друго съдържание публикувани на Интернет страницата са изключителна собственост на  В И В - ИЗОМАТИК” ООД.

3.2. Без изричното писмено съгласие на В И В - ИЗОМАТИК” ООД Клиентът няма право да копира, прехвърля, модифицира или да прави други изменения, използва, свързва с, излага, включва каквото и да било съдържание в друг контекст, извън този на В И В - ИЗОМАТИК” ООД, включително всякакво съдържание от Интернет страницата на В И В - ИЗОМАТИК” ООД, премахвайки изображения, марки, дистрибуция на материали, приготвени за репродукция, модифициране или излагане на съдържание.

3.3. Всяко използване на Съдържанието за цели, освен изрично упоменатите в тези Общи условия са забранени.

 

4. КОНТАКТ

4.1. В И В - ИЗОМАТИК” ООД публикува на Интернет страницата своите пълни и точни данни за идентификация, както и детайлите си за контакт от страна на Клиента.

4.2. С попълването на формата за контакт, предоставена на Интернет страницата, Клиентът се съгласява и позволява на В И В - ИЗОМАТИК” ООД или негов представител да установява контакт с Клиента посредством предоставената информация.

4.3. Частичното или пълно попълване на формата за контакт не задължава В И В - ИЗОМАТИК” ООД да осъществи обратна връзка с Клиента.

4.4. С попълване формата за контакт Клиентът изрично предоставя своето съгласие да получава известия, съобщения и информация от В И В - ИЗОМАТИК” ООД. Достъпът до Интернет страницата, използването на представената информация, посещението на неговите страници или изпращането на e-mail известия, адресирани до В И В - ИЗОМАТИК” ООД се извършва електронно, чрез телефон или други налични за Клиента средства, което представлява презумпция, че Клиентът се съгласява да получава известия от В И В - ИЗОМАТИК” ООД по електронен път и / или по телефон, включително е-mail комуникация или известия на Интернет страницата. 

4.5. В И В - ИЗОМАТИК” ООД си запазва правото да не отговаря на всички искания от всякакъв вид, получени по какъвто и да е начин (електронен път, телефон и др.).

 

5. БРОШУРИ, ИЗВЕСТИЯ И СЪОБЩЕНИЯ

5.1. Когато Клиент създаде Профил на Интернет страницата, приемайки Общите условия, се съгласява по подразбиране да получава Брошури, съобщения и/или Известия от „В И В - ИЗОМАТИК” ООД. В своя Профил, клиентът по всяко време сам може да се съгласи или откаже да получава „Информационен бюлетин“ разпращан от „В И В - ИЗОМАТИК” ООД.

5.2. Клиентът може да откаже получаването на Брошури и/или Известия по всяко време като уведоми писмено „В И В - ИЗОМАТИК” ООД за това. Отказът от получаване на Брошури и/или Известия не означава, че Клиентът отхвърля, изменя или се отказва от приемането на настоящите Общи условия.

5.3. В И В - ИЗОМАТИК” ООД си запазва правото да избира към кого да изпраща Брошури и/или Известия, както и да премахне от своята база данни Клиент, който е дал своето съгласие да получава Брошури и/или Известия без всякакви бъдещи ангажименти от страна на В И В - ИЗОМАТИК” ООД или допълнително известие.

 

6. ЛИЧНИ ДАННИ. ПОВЕРИТЕЛНОСТ

6.1. С приемането на настоящите Общи условия Клиентът дава изричното си съгласие за обработването на предоставените от него лични данни от страна на В И В - ИЗОМАТИК” ООДВ И В - ИЗОМАТИК” ООД обработва (събира, използва, предоставя и др.) лични данни на Клиенти само за следните цели:

- Потвърждение, доставка и фактуриране на направена поръчка;

- Проверка, потвърждаване и обработване на плащания и трансфери;

- Отказване на поръчки и решаване на други проблеми от всякакъв характер, свързани с поръчка или договор за закупени продукти;

- Осигуряване на достъп до стоки, в това число изпълнение на договори, сключени от разстояние и всички отношения между страните породени от тях;

Изпращане на брошури, известия и съобщения и маркетингови цели;

- Извършване на контакт с Клиенти с цел обслужване, маркетингови и стратегически цели.

6.2. Клиентът има право да се противопостави на събирането на лична информация и да изиска нейното изтриване, като по този начин той оттегля съгласието си с настоящите Общи условия и се отказва от всякакви права, описани в него, без по-нататъшно задължение от всяка страна към другата и/или, без която и да е от страните да отговаря за каквито и да било нанесени вреди към другата.

6.3. Клиентът има право да промени първоначално предоставените от него данни, за да декларира промяна, ако такава е извършена.

6.4. Личните данни, които В И В - ИЗОМАТИК” ООД изисква при регистрация на Клиент, се използват единствено за обслужването на същия – потвърждение и изпълнение на поръчки, доставяне на информация под формата на информационен бюлетин и връзка с потребителите в евентуални случай на възникнали проблеми, свързани с поръчката на стоки от интернет портала. В И В - ИЗОМАТИК” ООД гарантира, че въпросните данни няма да бъдат предоставяни под никаква форма на трети лица или използвани за цели, различни от гореописаните. 

6.5. В И В - ИЗОМАТИК” ООД може да обработва и предоставя на трети лица лични данни в случаите, когато това е изискано от оторизирани държавни или общински органи, както и в случаите, предвидени от действащ към момента на настъпването на събитието нормативен акт.

 

7. ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРОДАЖБИ ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ ПОРТАЛА НА В И В - ИЗОМАТИК” ООД

7.1. Достъп до Услуги:

7.1.1. Достъпът до услуги е позволен на всеки Клиент, който е попълнил регистрационна форма, е създал Профил на интернет страницата на В И В - ИЗОМАТИК” ООД и е заплатил дължимата се за услугата цена.

7.1.2. За да бъде разрешен достъпът до Услуги, Клиентът трябва да приеме настоящите Общи условия.

7.1.3. В И В - ИЗОМАТИК” ООД може да ограничи достъпа до Услуги на даден Клиент с оглед на негови предишни неправомерни действия и/или бездействия без предварително предупреждение или известие.

7.1.4. Всеки Клиент може да има само един Профил на Интернет страницата.    „В И В - ИЗОМАТИК” ООД не допуска да се споделя един Профил между няколко лица, като изрично се уговаря, че отговорността за всички вреди от такова споделяне се носи от Клиента. Независимо от изложеното, В И В - ИЗОМАТИК” ООД си запазва правото да ограничи или прекрати достъпа на Клиента до интернет страницата без предупреждение в случай, че констатира опит за споделяне и/или нерегламентирано споделяне Профил между няколко лица.

7.2. Предлагани продукти

7.2.1. В И В - ИЗОМАТИК” ООД може да публикува на Интернет страницата информация относно предлагани продукти, активни промоции, очаквани продукти, бъдещи промоции и т.н.

7.2.2. В И В - ИЗОМАТИК” ООД може по всяко време за един или повече Клиенти да ограничи възможността за закупуване на налични продукти.

7.2.3. Всички цени, свързани с представени продукти са в български лева (BGN) и не включват данък добавена стойност (ДДС). Цената на продукт може да не включва цената за доставка на същия /ако има такава/, в които случаи при сключване на договора от разстояние преди завършването на поръчката В И В - ИЗОМАТИК” ООД ще посочи на Интернет страницата точната стойност на допълнителните разходи за доставка, които Клиентът трябва да заплати, както и общата стойност на поръчката, в това число цена на поръчаните продукти с включени всички данъци, такси и др. и цена на доставката им. Със сключването на договора от разстояние Клиентът предоставя изричното си съгласие за заплащане на общата стойност, в това число на разходите за доставка, ако има такива, в посочения при сключване на договора от разстояние размер. 

7.2.4. Фактурирането на закупените продукти става само в български лева (BGN). Фактури се издават единствено на името на Клиента, който е направил поръчката. 

7.2.5. Цялата информация, използвана за описване на продукти в Интернет страницата, включително, но не само текст, статични, динамични изображения, мултимедийни презентации и други, не представляват договорни задължения за В И В - ИЗОМАТИК” ООД, а са само начин на представяне.

7.2.6. В И В - ИЗОМАТИК” ООД си запазва правото да променя цените на подлаганите продукти без предварително да известява за това Клиента.

7.2.7. Цената на продуктите е тази, която е посочена в момента на поръчката.

7.2.8. Цената на промоционалните продукти е тази, която е посочена в момента на поръчката, по време на промоционалния период, ако е упоменат такъв и при останалите условия, изрично посочени от В И В - ИЗОМАТИК” ООД, ако има такива.

7.2.9. Клиентът може да се откаже от закупените чрез договор продукти, по реда и при условията на т. 7.6 от настоящите Общи условия.

7.2.10. В И В - ИЗОМАТИК” ООД по своя собствена преценка и при едностранно определени от него условия може да предоставя допълнителна отстъпка на определени Клиенти.

7.3. Поръчка чрез Интернет

7.3.1. Клиентът може да поръча предлаганите от  В И В - ИЗОМАТИК” ООД продукти по всяко време само и единствено чрез Интернет страницата и през регистрирания от него Профил.

7.3.2. Извършвайки своята поръчка, Клиентът декларира, че цялата предоставена информация, необходима за процеса на закупуване е вярна, пълна и актуална към момента на завършване на поръчката.

7.3.3. Правейки своята поръчка, Клиентът се съгласява с обстоятелството, че В И В - ИЗОМАТИК” ООД може да се свърже с него чрез всички налични комуникационни средства за потвърждаване стойността на направената поръчка и/или уточняване условията за ползване на продуктите.

7.3.4. В И В - ИЗОМАТИК” ООД може едностранно да откаже да изпълни цялата или част от поръчаните от Клиента продукти, като предварително го уведоми, без никакви по-нататъшни задължения за никоя от страните и без която и да е страна да е отговорна за нанесени вреди при следните случаи:

7.3.4.1. информацията, предоставена от Клиента на Интернет страницата е непълна и/или невярна;

7.3.4.2. действията на Клиента на Интернет страницата могат да нанесат и/или нанасят вреда от всякакъв вид на В И В - ИЗОМАТИК” ООД и/или на негови партньори или клиенти;

7.3.4.3. други уважителни причини

7.3.5. В Интернет страницата най-късно при започване на процеса на поръчване В И В - ИЗОМАТИК” ООД посочва дали има ограничения за доставката на продуктите и какви платежни средства приема. Обикновено Клиентът следва да избере един от следните начини на заплащане:

7.3.5.1. по банков път с платежно нареждане. и/или с дебитна карта, и/или с кредитна карта, и/или чрез виртуален ПОС терминал;

7.3.5.2. посредством пощенски паричен превод чрез Еконт Експрес.

7.3.6. Клиентът се съгласява да извърши плащане съгласно избрания от него начин на плащане на продуктите и съгласно условията между Клиента и съответния доставчик на платежни услуги. В случай, че В И В - ИЗОМАТИК” ООД не получи плащане съгласно избрания от Клиента начин В И В - ИЗОМАТИК” ООД има право да счита поръчката на Клиента за невалидна или да счита, че Клиентът се е отказал от направената поръчка.

7.3.7. Ако Клиентът промени своята лична информация, посредством наличните на Интернет страницата шаблони, всички съществуващи договори, действащи по това време остават в сила с данните предоставени от Клиента към момента на сключване на договора.

7.4. Договор и изпълнение

7.4.1. Договорът се счита за сключен от момента на потвърждаване на поръчката от страна на Клиента и получаване плащането на заявените продукти от страна на В И В - ИЗОМАТИК” ООД.

7.4.2. След потвърждаване на плащането В И В - ИЗОМАТИК” ООД ще достави на Клиента поръчаните от него продукти, при условията и сроковете на сключения договор.

7.4.3. Рискът от ползването на продуктите преминава върху Клиента в момента, в който същият получи съответният продукт, от който момент се счита, че Клиентът започва използването на същите.

7.5. Качество и гаранции

7.5.1. Клиентът има право да се ползва от предвидената в Закона за защита на потребителите законова гаранция за съответствие на закупените продукти с договора за продажба. 

7.6. Отказ от договора

7.6.1. Клиент на В И В - ИЗОМАТИК” ООД може да се откаже от сключения договор от разстояние в срок до 14 дни считано от датата, на която Клиентът получи стоката/услугата, при условие, че продукта e с ненарушена цялост на оригиналната опаковка.

7.6.2. Разпоредбата на т.7.6.1. не се прилага за договори за доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания или когато стоките не са налични в склада и за тях е необходима допълнителна доставка. В тези случаи Клиентът не може да се откаже от сключения договор от разстояние. Клиента ще бъде уведомен преди завършване на поръчката, че стоката не е налична на склад или се изработва по негова поръчка.

7.6.3. Клиентът е задължен да информира В И В - ИЗОМАТИК” ООД за своето намерение да се откаже от договора от разстояние по реда на т. 7.6.1., като заяви решението си недвусмислено чрез всякакви средства за писмена комуникация (e-mail, факс или други) в рамките на посочения в т. 7.6.1. срок.

7.6.4. Клиентът дава изричното си съгласие и потвърждава, че с получаването на продукта договора от страна на В И В - ИЗОМАТИК” ООД ще се счита за изпълнен.

7.6.5. В случай на отказ от договора от разстояние по реда на т. 7.6.1. В И В - ИЗОМАТИК” ООД ще възстанови на Клиента всички плащания, които е получил от Клиента, в срок до 14 дни, считано от датата, на уведомяването му от Клиента, че последният е упражнил правото си на отказ от договора. Възстановяването на сумите се извършва по банков път по посочена от Клиента негова лична банкова сметка, открита в Република България, като това възстановяване няма да бъде свързано с разходи за Клиента. Не се възстановяват транспортните разходи и таксите при плащане по време на покупката.

 

8. ЗЛОУПОТРЕБА С ДАННИ

8.1. В И В - ИЗОМАТИК” ООД не поема каквато и да било отговорност, в случай че Клиент бъде подведен от и/или претърпи вреди от действия или бездействия на трети лица, които се представят за представители на В И В - ИЗОМАТИК” ООД.

8.2. Клиентът се задължава да информира В И В - ИЗОМАТИК” ООД при наличието на такива опити, използвайки наличните форми за контакт.

8.4. Контактите, осъществени от страна на В И В - ИЗОМАТИК” ООД, чрез средства за дистанционна комуникация (например e-mail) съдържат пълна и последователна информация за изпращача на съобщението и връзки към него в момента на изпращането.

 

9. ОТГОВОРНОСТ

9.1. В И В - ИЗОМАТИК” ООД не носи отговорност за действията на което и да било лице, което използва Съдържанието и/или информацията от интернет сайта.

9.2. В И В - ИЗОМАТИК” ООД не носи отговорност за каквито и да било вреди, настъпили в резултат от използване или невъзможност за използване на информация относно типа на представеното съдържание на Интернет страницата или за всякакви грешки или пропуски в Съдържанието, които могат да доведат до вреди.

9.3. В И В - ИЗОМАТИК” ООД не гарантира на Клиента достъп до Интернет страницата, до Съдържанието, до Профила или до Продукти и не дава право за изтегляне и частична или пълна промяна, копиране или използване на Съдържание по никакъв друг начин или да прехвърля към трети лица съдържание, до което има / или е придобил / достъп според условията на настоящия Документ без изричното писмено позволение на В И В - ИЗОМАТИК” ООД.

9.4. В И В - ИЗОМАТИК” ООД не носи отговорност за начина на използване от страна на Клиента на предоставяните продукти. За избягване всякакво съмнение Клиентът декларира и се съгласява, че:

9.4.1. е запознат със спецификата на предлаганите от В И В - ИЗОМАТИК” ООД продукти.

9.5. Клиентът потвърждава и се съгласява, че отговорността за евентуалните вреди, които биха могли да настъпят от неправилното изпълнение или прилагане на продуктите  се носи изцяло от и е за сметка на Клиента. 

 

10.ПРЕГЛЕД НА СТОКАТА. РЕКЛАМАЦИИ

При получаването на стоката купувачът е длъжен незабавно да я прегледа и в случай, че констатира явни недостатъци, нарушена опаковка и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи, незабавно да информира лицето извършващо доставката. Ако не направи това, вещта се смята за одобрена, като купувачът губи правото по-късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци, и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи. Рекламации на закупени чрез онлайн магазина стоки се извършват по правилата на ЗЗП (само за потребители) и/или съобразно сроковете и условията на търговската им гаранция. Адрес за жалби: гр. София, ул.“Пирин“ 40А за „В И В – ИЗОМАТИК“ ООД. Телефон за техническа поддръжка: 029583111.

 

11. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

11.1. Освен в случаите, когато изрично е упоменато друго, всяка страна на сключен договор, който все още е в сила, не е отговорна за неизпълнение, частично или изцяло и/или в случаите, когато задълженията са извън условията по договора, в случай че неизпълнението на задълженията е настъпило в следствие на непреодолима сила.

11.2.Страната или законен нейн представител, който се позовава на непреодолима сила, трябва незабавно и изчерпателно да уведоми другата страна относно настъпилото събитие и да предприеме мерки за предотвратяването му, за да ограничи последствията му.

11.3. Страната или законен нейн представител, който се позовава на описаното по-горе събитие, е освободен от отговорност, само ако настъпилото събитие го възпрепятства да изпълни добросъвестно договора.

11.4. Ако в срок от 14 дни от момента на настъпване на събитието, то не може да бъде преодоляно, всяка една от страните има право да поиска от другата прекратяване на договора, без нито една от страните да носи отговорност за нанесени вреди.

 

12. СПОРОВЕ И ПРИЛОЖИМО ПРАВО

12.1. Чрез използване, посещение, разглеждане и др. на интернет страницата на В И В - ИЗОМАТИК” ООД Клиентът се съгласява с тези Общи Условия.

12.2. Всякакви спорове във връзка с тези Общи Условия, които могат да настъпят между Клиент и В И В - ИЗОМАТИК” ООД ще бъдат разрешавани по взаимно съгласие. В случай, че това не е възможно, те ще бъдат отнесени до компетентния български съд в съответствие с българското законодателство.

12.3. В И В - ИЗОМАТИК” ООД не е отговорен за никакви вреди, пропуснати ползи, разходи, искове или други отговорности, ако те са настъпили при неспазване на тези Общи Условия.

12.4. Ако някое от условията или разпоредбите, споменати по-горе, е или бъде намерено/а за недействително/а или невалидно/а по каквато и да е причина, това няма да повлияе на действителността на останалите разпоредби.

 

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

13.1. В И В - ИЗОМАТИК” ООД си запазва правото едностранно и без предварително известяване да прави промени по тези Общи Условия и всякакви промени по Интернет страницата и нейната структура.

13.2. В И В - ИЗОМАТИК” ООД не е отговорен за каквито и да било грешки, които могат да се появят на Интернет страницата поради всякаква причина, включително и тези причинени от промени, настройки, други, които не са направени от администратора на Интернет страницата.

13.3. Ако Клиент има някакви въпроси, питания или предложения към В И В - ИЗОМАТИК” ООД, може да се свърже на телефон: 029583111, както и на e-mail:  [email protected]

Настоящите Общи условия са приети на  01.06.2020г. и влизат в сила от 02.06.2020г.

 

„В И В – ИЗОМАТИК“ ООД

София, България